Nhà khách Bộ tư lệnh Quân khu 3

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN TẠI: